ព័ត៌មានអាំពីCoronavirus

សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយអំពី COVID-19 សូមទស្សនា
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/

នៅលើគេហទំព័រ អិលអេ ខោនធី នេះគឺជារបៀបដែលអ្នកអាចរកភាសារបស់អ្នក។

  1. នៅជ្រុងខាងឆ្វេងដៃ ចុចលើឧបករណ៍បកប្រែ

  2. ជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់បាន