Thông tin về coronavirus

Để biết thông tin mới nhất về COVID-19, vui lòng truy cập
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/

Trên trang web của Quận LA, đây là cách bạn có thể tìm thấy ngôn ngữ của mình.

  1. Ở góc bên trái, nhấp vào công cụ thông dịch

  2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn