ภารกิจหลักของเรา

ภารกิจหลักของศูนย์สุขภาพเอเชียนแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์ คือการเป็นศูนย์รวมการรักษาพยาบาลที่ครบวงจรสำหรับคนไข้ของเรา โดยเราได้จัดหาบุคลากรในการให้บริการ ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของท่านเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเราเสมอติดต่อนัดหมายกับเราได้ที่หมายเลข

(323) 644-3888

สถานที่ตั้งของเรา

Belmont Health Center

180 Union Place
Los Angeles, CA 90026

El Monte/Rosemead Health Center

9960 Baldwin Place
El Monte, CA 91731

Los Feliz Health Center

1530 Hillhurst Avenue
Los Angeles, CA 90027

John Marshall High School Health Center

3939 Tracy Street
Los Angeles, CA 90027

*สำหรับนักเรียนของ John Marshall High School เท่านั้น

บริการของเรา

เรามีบริการสุขภาพครบวงจรสำหรับคนไข้ทุกวัยรวมถึง

 • ตรวจสุขภาพ
 • ฉีดวัคซีนต่าง ๆ
 • บริการทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต
 • ให้คำปรึกษา
 • ตรวจการตั้งครรภ์
 • สูติศาสตร์/นรีเวชวิทยา
 • ตรวจ เอช ไอ วี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจความหนาแน่นของกระดูกและมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจสายตาสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน
 • ตรวจมะเร็งเต้านม (แมมโมแกรม)
 • ตรวจหาวัณโรค
 • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ
 • ส่งตัวคนไข้ออกเพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

เรามีกิจกรรมและการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เช่นการให้ความรู้ก่อนและหลังคลอด คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดัน โภชนาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้ท่านดำเนินชีวิตและจัดการกับสภาวะสุขภาพอย่างสมบูรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

โปรแกรมประกันสุขภาพ

เรามีเจ้าหน้าที่แผนกการลงทะเบียน ช่วยเหลือในการสมัครโปรแกรมประกันสุขภาพต่าง ๆ มามากว่า 15 ปี

โดยทีมงานของทางศูนย์สุขภาพเอเชียนแปซิฟิกฯ ได้ผ่านการรับรอง และพร้อมให้ความรู้ในเรื่องโปรแกรมประกันสุขภาพที่หลากหลายที่ท่านมีสิทธิเลือกและช่วยให้ท่านได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ท่านต้องการ ณ วันนี้ เราสามารถช่วยท่านในการสมัครและต่ออายุ เมดิแคลและ/หรือแมดิแคร์ (Medical/Medicare) และแผนประกันสุขภาพจากโคเวอร์แคลฟิอร์เนีย (Cover California)

หากท่านไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำประกันสุขภาพ ท่านสามารถรับบริการด้านสุขภาพผ่านโปรแกรมลดหย่อนตามรายได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและรายได้ของครอบครัว

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แผนกการลงทะเบียนสมัครเข้าโปรแกรมประกันสุขภาพของทางศูนย์สุขภาพเอเชียน แปซิฟิกฯ เพื่อดูว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับโปรแกรมประกันสุขภาพชนิดใด โดยติดต่อได้ที่หมายเลข (323) 644-3888

เรียนรู้เพิ่มเติม